Vedtekter

Under følger vedtekter for Namsos Golfklubb. Sist endret i årsmøte 21.01.2014.

Publisert av Håkon Romuld. Sist endret 24.11.2015

Vedtekter for Namsos Golfklubb

Lov for Namsos Golfklubb stiftet 19.10.1999

(Vedtatt den 19.10.1999, sist endret 21.01.2014)

§ 1 Formål

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komite.

§ 2 Organisatorisk tilknytning

Laget er medlem i NIF gjennom Nord-Trøndelag idrettskrets.

Laget er medlem av det særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

Laget hører hjemme i Namsos Kommune og er medlem av idrettsråd i kommunen.

§ 3 Medlemmer

Alle som lover å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde laget kontingent.

§ 5 Kontingent

Kontinent fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan strykes som medlem i laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelse av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid.

§ 7 Inhabilitet

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs inhabilitetsregler.

§ 8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11, (NIFs straffebestemmelser).

§ 9 Årsmøtet

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av januar måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, ved SMS til medlemmene, utlegging på Facebook samt utlegging på hjemmesiden, eller annen hensiktsmessig måte.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene, eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/ eller media til å være tilstede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§ 10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§ 11 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.

Valget foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene ansees ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 12 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

  1. Behandle lagets årsmelding.
  2. Behandle lagets regnskap i revidert stand.
  3. Behandle innkomne forslag.
  4. Fastsette kontingent.
  5. Vedta lagets budsjett.
  6. Bestemme lagets organisasjon, (jfr § 15).
  7. Velge

a) leder og nestleder

b) 4 til 6 øvrige styremedlemmer etter årsmøtets beslutning
c) 2 revisorer
d) Representant til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet
e) 2 personer til valgkomite

Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen med rullering. Styrets leder og nestleder er ikke på valg i samme år. Av øvrige styremedlemmer velges halvparten annethvert år.
Valgkomitè og revisor velges for 2 år av gangen, dog slik at ett medlem velges hvert år.

a) Leder og nestleder

b) 4 styremedlemmer og 4 varamedlemmer

c) 1 revisor

d) Representant til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.

§ 13 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 14 Styret

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver gjeldende instrukser og bestemmelser.

4. Representere laget utad.

Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 15 Grupper/avdelinger

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller valgte styrer. Lagets årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.

For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

§ 16 Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Lovendring må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.

§ 17 kan ikke endres.

§ 17 Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring jfr § 16.

I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettskretsstyret.

Ved oppløsning sendes lagets arkiv til idrettskretsen.